Hotărârea nr. 228/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.391/1.07.2005 referitor la concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str.Oltului nr.9, zona blocului E11

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 228

din 4 07 2006

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.391/1 07 2005 referitor la concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str.Oltului nr.9, zona blocului E11

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.43 410/15 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, litf din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I- Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al HCL nr.391/1 07 2006, care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Oltului nr.9, zona blocului E11, în suprafață de 86,14, din care 43,07 mp va avea destinația spațiu comercial și 43,07 mp va avea destinația de locuință , cu regim de

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

înălțime P , pe o durată de 40 ani, conform documentației anexate, domnului Roman Apostol Picu”.

Art.II   Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.391/1 07 2006, care

va avea următorul cuprins:

“Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei