Hotărârea nr. 227/2006

Atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei - cu destinatia sediu administrativ, Administratiei Nationale "Apele Romane", Directia Apelor Prut Iasi Sistemul de gospodarire a apelor Galati, a terenului in suprafata de 1420 mp, proprietatea privata a municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 227 din 4 07 2006

privind: atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției - cu destinația sediu administrativ, Administrației Naționale „Apele Române”, Direcția Apelor

Prut Iași - Sistemul de gospodărire a apelor Galați, a terenului în suprafață de 1 420 mp, proprietatea privată a municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 62 438/4 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație   publică locală,

drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr.117 924/22 11 2005, a Administrației Naționale “Apele Române”, Direcția Apelor Prut Iași;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției - cu destinația sediu administrativ, Administrației Naționale „Apele Române”, Direcția Apelor Prut Iași - Sistemul de gospodărire a apelor Galați, a terenului în suprafață de 1 420 mp, proprietatea privată a municipiului Galați , amplasat cadastral în T156, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei