Hotărârea nr. 226/2006

Aprobarea amplasamentului in suprafata de 2624 mp, situat in Galati, cartier Tiglina I, pentru construirea unei parcari supraetajate.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 226

din 4 07 2006

privind: aprobarea amplasamentului în suprafață de 2624 mp, situat în Galați, cartier

Țiglina I, pentru construirea unei parcări supraetajate.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 504/4 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație   publică locală,

drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile art.4, lit.”a” din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă amplasamentul în suprafață de 2624 mp, situat în Galați, cartier Țiglina I, pentru construirea unei parcări supraetajate, în baza atribuirii unui contract de lucrări, conf. OUG nr.34/2006.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei