Hotărârea nr. 224/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.89/2003 referitor la atribuirea in folosinta gratuita a parterului imobilului situat in Galati, str. Barbosi nr.6, Fundatiei Familia, modificata de HCL nr. 539/2003

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.224

din 4 07 2006

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.89/2003 referitor la atribuirea în folosință gratuită a parterului imobilului situat în Galați, str. Barboși nr.6, Fundației Familia, modificată de HCL nr.539/2003

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 090/3 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit”f” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.89/2003 modificată de HCL nr.539/20 11 2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se atribuie în folosință gratuită, parterul imobilului situat în Galați, str. Barboși nr.6, Fundației Familia, pe o durată de 13 ani și 6 luni.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei