Hotărârea nr. 222/2006

Aprobarea trecerii imobilului - Baia Comunala, din concesiunea SC APA CANAL SA in administrarea Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.222 din 4 07 2006

privind aprobarea trecerii imobilului - Baia Comunală, din concesiunea SC APA

CANAL SA în administrarea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 342/23 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă trecerea imobilului - Baia Comunală, din concesiunea SC APA CANAL SA în administrarea Consiliului Local Galați.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei