Hotărârea nr. 219/2006

Revocarea HCL nr.490/29.09.2005 privind acceptul trecerii din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Galati, a terenului in suprafata de 10442,549 mp, situat in zona Salii Sportului, cartier Micro 19

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.219 din 4 07 2006

privind revocarea HCL nr.490/29 09 2005 privind acceptul trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Galați, a terenului în suprafață de 10 442,549 mp, situat în zona Sălii Sportului, cartier Micro 19

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.62 508/4 07 2006;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se revocă HCL nr.490/29 09 2005.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei