Hotărârea nr. 218/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL 118/6.04.2006 referitor la atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani, Universitatii "Dunarea de Jos" - Facultatea de Medicina, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.218 din 4 07 2006

privind modificarea și completarea art.1 al HCL 118/6 04 2006 referitor la atribuirea în folosință gratuită pe termen de 10 ani, Universității „Dunărea de Jos”-Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 126/23 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.118/2006, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe termen de 10 ani, Universității „Dunărea de Jos”- Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34,Sexc totală =543,25 mp și Scom totala=298,47 mp, conform planurilor de situație, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei