Hotărârea nr. 215/2006

Aprobarea trecerii din folosinta gratuita a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati si patrimoniul privat al municipiului Galati, a unei parti din imobilul Dispensar medical, situat in str. Brailei nr.236, bloc E6

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.215

din 4 07 2006

privind aprobarea trecerii din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul privat al municipiului Galați , a unei părți din imobilul Dispensar medical, situat în str. Brăilei nr.236, bloc E6

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.54 032/12 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și patrimoniul

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

privat al municipiului Galați , a unei părți din imobilul Dispensar medical, situat în str. Brăilei nr.236, bloc E6

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei