Hotărârea nr. 211/2006

Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului nou de investitii, "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare si construirea unei statii de epurare noi in municipiul Galati"

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.211 din 4 07 2006

privind: aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivului nou de investiții, „Modernizarea sistemelor de apă și canalizare și construirea unei stații de epurare noi în municipiul Galați”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 258/20 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivului nou de investiții, „Modernizarea sistemelor de apă și canalizare și construirea unei stații de epurare noi în municipiul Galați”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.210/4 07 2006

Modernizarea sistemelor de apa si canalizare si construirea unei

statii de epurare noi in municipiul Galati

Proiectul “Modernizarea sistemelor de apa si canalizare si construirea unei statii de epurare noi in municipiul Galati” este finantat in cadrul initiativei Uniunii Europene-Instrumente pentru Politici Structurale de pre-Aderare (ISPA) in vederea indeplinirii cerintelor diverselor directive UE:

-Directiva CE/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane

-Directiva CE 79/464/EECprivind poluarea apelor cu substante periculoase

-Directiva pentru realizarea cadrului necesar defasurarii actiunilor Comunitatii in domeniul politicii de apa

-Conventia pentru protectia si utlizarea apelor curgatoare transfrontaliere si lacurilor internationale.

Proiectul se adreseaza in mod special prevenirii poluarii apelor Dunarii si Siretului, Deltei Dunarii si Marii Negre prin construirea Statiei de epurare si Canalului Interceptor (fiind considerate ca cele mai importante din punct de vedere al mediului).

Proiectul se va realiza in perioada 2007-2009.

In prezent sistemul de alimentare al municipiului Galati nu poate asigura exigentele de ordin economic, functional si al sigurantei in exploatare.

In cadrul programului ISPA se propun realizarea unor lucrari de investitii pe termen scurt si se stabilesc investițiile pentru fondurile de coeziune ale Uniunii Europene. Componentele proiectului sunt:

 • 1. Componenta A- Asistenta tehnica, supervizare lucrări si publicitate.

 • 2. Componenta B- Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare care consta in:

reabilitarea rețelelor de apa:74,52 km din care 33,57 km conducte montate in tunele vizitabile cu Dn 80-600mm, 13,40 km conducte montate in tunele nevizitabile cu Dn 100-250mm si 27,55 km conducte montate in pământ cu Dn 50-600mm.

 • •  Construcția a 4 stații de clorinare in sistemul de alimentare cu apa pentru dozarea si depozitarea cantităților de clor direct in rețea.

 • •  reabilitarea colectoarelor magistrale de canalizare si anume a 21,1 km din care :

-2390m rețele existente colmatate si nefuncționale cu Dn 250-600mm -15803 m rețele existente cu durata de serviciu expirata cu Dn 200-800mm -2950m de canalizare aflate in stare proasta

 • •  extinderea sistemului de canalizare pe 13,2 km din care:

-2,895 km in cartierele Centru, Mazepa, Micro 13b

-8,855 km in cartierele Dunarea, Tiglina IV

-1,375 km in cartierele Tiglina I, III, IV

 • •  reabilitarea 14,7 Km conducte aducțiune si reabilitări cămine aferente

 • 3.Componenta C-Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa prin realizarea urmatoarelor lucrari:

 • •  Optimizări distribuție sistem alimentare cu apa

 • - realizarea conducta noua de legătura Dn800mm, pe o lungime de 800m de la conducta principala SP Serbesti la SP Filesti

 • - reabilitarea a 600m in partea finala a conductei de refulare de la stația de pompare de la captare - otel Dn 8oomm

 • - înlocuirea a 2,3km conducte cu Dn 600mm care leagă rezervoarele de la Filesti de rezervoarele de la Turnu

 • - reabilitarea si realizarea unei noi conexiuni pentru conducta cu Dn 800mm pentru a fi utilizata ca aducțiune de la SP Turnu la rezervoarele Filesti (600m pentru reabilitare si 800m conducta noua)

 • •  Lucrări de alimentare cu energie electrica si înlocuirea utilajelor la stațiile de pompare după cum urmează:

 • - Stația de pompare Serbesti-se vor înlocui pompele existente cu 4 pompe noi.

 • - Stația de pompare Filesti-se vor înlocui pompele existente cu 5 pompe noi, electromotoarele de antrenare vor fi echipate cu covertizor de frecventa

 • - Stația de pompare Turnu-se prevede construirea unei noi clădiri (in locul celei actuale) echipata cu 5 pompe noi

 • - .Stația de pompare Stația de tratare Uzina 2—se vor înlocui toate pompele existente cu pompe de mărime adecvata

 • - Stații de pompare Booster-se vor construi 10 stații de pompare tip booster care se vor echipa cu cite 2 pompe

Realizarea noi-se vor construi 2 rezervoare noi la Turnu si in cartierul Traian

 • •  modernizarea si automatizarea procesului de tratare in stațiile de tratare

 • •  construirea unei stații de epurare si a unui canal interceptor

 • •  Modernizarea Uzinei 2: optimizarea funcționarii filtrelor, achizitoarea instrumentelor de măsura si control precum si de înregistrare date.

 • •  Înlocuirea pompelor existente cu unele noi si corect echipate

 • 4.Componenta D- Colector interceptor si stație de epurare-treapta mecanica cu un debit mediu de 112,87 mc/zi care cuprinde:

 • •  execuția colectorului interceptor 8,35 km si a stațiilor de pompare aferente

 • •  execuția stației de epurare cu treapta mecanica si a gospodăriei de nomol-amplasamentul statiei este in vestul orașului, pe malul sting al Siretului ce se va realiza in doua etape:

 • •  achizitoarea utilajelor:echipament mobil complet specializat pentru curatat canalizarea incluzând camera pentru inspecția auto video, 2 vidanje.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. INCLUIZND COSTURILE NEELIGIBILE

 •  valoarea totala a investitiei -61.343.214,7 Euro

 •  din care C+M          -40.764.095 Euro

 • 2. COSURI ELIGIBILE

 •  valoarea totala a investitiei -60.400.000,0 Euro

 •  din care C+M          -36.825.000,0 Euro

 •  capacitati:

 • - statie epurare treapta mecanica debit mediu 112,87 mc/zi

 • - statii pompare ape uzate-3 buc

 • - 6 colector interceptor (8550 m) si statie epurare treapta mecanica

 • - 6 instalatii pompare aditionale tip booster

 • - 4 instalatii clorinare booster in sistem

- reabilitare conducte de aductiune apa-10.200 m

-inlocuire conducte apa distributie 74.518 m

-reabilitare retea canalizare 21.190 m

-extindere retele canalizare-13.735 m

- reabilitare conducte aductiune 14,7 km

-imbunatatiri la fitre- Uzina 2

-echipamente apa-canalizare

-inlocuire pompe la statiile Serbesti, Filesti, STA2, Turnu

-constructii rezervoare noi alimentare cu apa:Turnu(10.000mc), Traian (3.000mc).

SURSELE DE FINANȚARE

- 30% de la BANCA Europena de Investitii contractat de Miniasterul Finantelor publice

- 70 % Grand ISPA

Returnarea imprunutului se va face in termen de 25 de ani incepnad cu 2010 prin ajustarea tarifului perecput pentru serviciile de apa si canalizare si in viitor epurarea apelor uzate.

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

Documentația investiției este întocmită in faza studiu de fezabilitate,iar valorile sunt stabilite in preturi decembrie 2005.

Președinte de ședință

Eugen Găvan