Hotărârea nr. 21/2006

Suplimentarea organigramei Agentiei de Servicii Sociale Comunitare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.21 din 2 02 2006

privind suplimentarea organigramei Agenției de Servicii Sociale Comunitare

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4 576/17 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 125 626/1312 2005 a Centrului medico - social Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”e”și „i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă suplimentarea organigramei Agenției de Servicii Comunitare , cu o normă de fochist și medic fizioterapeut - ¥2 normă.

Art. 2 - Anexa II și III a HCL nr.304/14 04 2005 se modifică conform anexelor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei