Hotărârea nr. 209/2006

Aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivelor de investitii, pentru anul 2006

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.209 din 4 07 2006

privind: aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivelor de investiții, pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.57 306/20 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentația tehnico - economică a obiectivelor de investiții, pentru anul 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.209/4 07 2006

  • i.Consolidare Sala Sporturilor

Sala Sporturilor este amplasata in zona de vest a municipiului Galati si se afla in patrimoniul Primariei municipiului Galati .In prezent lucrarile sunt sistate.

Prin proiectare se vor prevedea realizarea urmatoarelor lucrari: -consolidare sala care vor cuprinde lucrari la arhitectura, rezistenta, instalatii interioare (incalzire, instalatii ventilatie, electrice, cos de fum, instalatii utlizare gaze, termomecanice, instalatii canalizare-apa, instalatii sanitare) -retea exterioara apa rece (demontare si montare conducta apa) -retea exterioara canalizare (conducta canalizare si conducta aferenta cabinetului medical)

-sistematizare verticala (rigola pereata, zid de sprijin, suprastructura drum)

-canale exterioare

-instalatii electrice incinta

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  valoarea totala a investiției - 4.514.228,13 RON

  •  din care C+M            -4.089.372 RON

  •  capacitati:-consolidare sala inclusiv instalatii ventilatie, sanitare, electrice

-retea apa (rece si calda)-teava zincata L=217m

-pexal si polipropilena L

-retea canalizare polipropilena pluviala Dn 110, L=416m

-retele termice-teava polipropilena l=80m

-grupuri sanitare

-retele termice interioare L=782 m

-retele electrice interioare L=4280m

-platforme asflat S=1.070mp

Durata de realizare a investitiei este 36 luni.

  • 2.Racorduri canalizare str. Anul Revoluției 1848

Prin proiect se prevad racorduri de canalizare la imobile pe str. Anul Revolutiei 1848 pe urmatoarele tronsoane: str. Tecuci-str. Movilei, str. Movilei-Basarabiei-Posta Veche, str. Posta Veche—Razboieni-Rizer. Se vor realiza urmatoarele lucrari:

-racorduri de canalizare intre colectorul de canalizare stradal

pina la limita de proprietate cu tuburi din polipropilena 0 i6omm -realizarea de camine pe trotuar pentru racordarea a doua-trei imobile cu conducta PAFSIN Dn 20cm intre camin trotuar si camine de vizita al colectorului de canalizare stradal

-realizarea de camine de vizita la marginea drumului (cind spatiu este ocupat de retelele existente cu tub de legatura PAFSIN Dn 20cm intre caminele racordului si caminul de pe colectorul stradal

-realizarea unei retele de servici(la 4-5 imobile) cu camine pentru fiecare imobil si racordarea la colectorul stradal in caminele acestuia (PAFSIN Dn 20cm).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  •  valoarea totala a investitiei - 393.027RON

  •  din care C+M          -332.966 RON

  •  capacitati: tuburi PP-0160, L=688m

tuburi PAFSIN-0200, l=594 M tuburi PP in tub protectie Otel 0160, L=10m

Durata de realizare a investitiei este 6 luni.

Documentatiile investitiilor enumerate mai sus sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate,iar valorile sunt stabilite in preturi iunie 2006.

Președinte de ședință

Eugen Gă van