Hotărârea nr. 208/2006

Aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea Permiselor de Libera Trecere

H O T Ă R Â R E A nr.208 din 4 07 2006

privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea Permiselor de Liberă Trecere

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57 358/20 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”l” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea Permiselor de Liberă

Trecere, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - HCL nr.48/1997, modificată de HCL nr.84/1997 își încetează aplicabilitatea.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.208/4 07 2006

REGULAMENT

cu privire la eliberarea Permiselor de Liberă Trecere

ART. 1. Prezentul regulament ține seama de prevederile cuprinse în H.C.L. nr. 48/15.05.1997, modificată și completată de HCL nr. 84/10.07.1997, referitoare la interzicerea circulației mijloacelor de transport mai mari de 3,5 tone pe arterele de circulație din municipiul Galați și HCL nr. 515/10.11.2005 privind actualizarea taxei pentru eliberarea “Permisului de Liberă Trecere”.

ART. 2. Permisul de Liberă Trecere denumit în continuare PLT este un document utilizat în regim special care se eliberează de către Primăria municipiului Galați în vederea asigurării circulației cu restricții a autovehiculelor și utilajelor pe anumite străzi din municipiu.

ART. 3. Restricțiile generale de circulație pe străzile din municipiu sunt prevăzute în anexa 1 harta care face parte integrantă din prezentul regulament.

ART. 4. Se interzice circulația pe străzile municipiului a următoarelor autovehicule:

 • -  autocamioane cu o capacitate de transport marfă mai mare de 3,5 tone;

 • -  autoutilitare speciale și autoutilitare specializate;

 • -  autobasculante;

 • -  tractoare și remorci;

 • -  utilaje tehnice (macarale, trailere, buldozere, excavatoare, autovehicule cu gabarit depășit, PRB - uri etc.);

 • -  autoremorchere și autovehicule ale armatei altele decât cele destinate transportului de persoane;

ART. 5. Se restricționează accesul traficului greu (autovehicule > 3,5 t) pe bd. Marii Uniri (faleza superioară) și a oricărui autovehicul pe faleza inferioară a Dunării”;

ART. 6 - Se permite circulația autovehiculelor pe artele de circulație supuse restricțiilor și pe faleza inferioară pe baza Permisului de Liberă Trecere “

6.1. - autovehiculele care efectuează aprovizionarea agenților economici care își desfășoară activitatea pe faleza inferioară vor avea acces pe bază de PLT, astfel:

 •    Luni - Vineri în intervalul orar 8 -12;

 •    în week - end și sărbătorile legale între orele 8 -10;

 •    cu ocazia manifestărilor cultural - sportive organizate cu aprobarea Primăriei Galați, între orele 8 -10;

 •    pentru situații excepționale se va permite accesul autovehiculelor menționate și în afara acestui orar cu condiția ca în maximum 30 minute să părăsească faleza inferioară; excepție de la această regulă fac autovehiculele care participă la manifestări organizate de Primăria Galați; sunt asimilate situațiilor excepționale transporturile efectuate cu ocazia diverselor evenimente familiare (nunți, botezuri, transport lăutari, transport tort pentru mirese, formații muzicale, etc.);

 • -  Permisul de Liberă Trecere (PLT) se eliberează pe numele societății și va fi prezentat reprezentantului Poliției Comunitare la intrarea autovehiculului urmând a fi recuperat la ieșirea acestuia; în acest fel un alt autovehicul nu va avea acces pe faleza inferioară, pe baza aceluiași PLT, până când nu a ieșit cel intrat anterior.

 • - pentru societățile care solicită accesul mai multor autovehicule cu caracter ocazional se va elibera PLT nenominalizat iar agentul economic va plăti pentru o medie de 5 autovehicule;

- intrarea pe faleză se va face pe la punctul cel mai apropiat de agentul economic.

ART. 7 Eliberarea PLT se face în baza unei cereri aprobate de către Primar sau viceprimarul de resort. Eliberarea PLT se face după prezentarea chitanței de achitare a taxei stabilită prin hotărâre a consiliului local. Valoarea taxei se actualizează anual. Cererea pentru eliberarea PLT va cuprinde:

- denumirea și sediul/punctul de lucru solicitantului;

- motivele pentru care se solicită eliberarea PLT;

 • - numărul de autovehicule și numerele de înmatriculare pentru care se solicită eliberarea PLT;

 • - copie după certificatul de înmatriculare al autovehicule;

 • - traseele pentru care se solicită eliberarea PLT;

 • - perioada pentru care se solicită PLT.

ART. 8. “Permisul de Liberă Trecere (PLT) este un document netransmisibil”;

ART. 9. Nu se eliberează PLT pentru autovehicule proprietate personală.

ART. 10. Se interzice eliberarea de duplicate a PLT - urilor ridicate de către organele competente (Corp Control Primar, Poliția Rutieră).

ART. 11 Se interzice eliberarea PLT - ului pe bază de dispoziție verbală.

ART. 12. La expirarea perioadei de valabilitate a PLT se solicită în scris eliberarea unui alt PLT, prelungirea celui expirat nu este permisă.

ART. 13. PLT - ul va fi semnat numai de către primar sau viceprimarul de resort

ART. 14. PLT - urile vor fi anulate în cazul constatării falsificării, nerespectării traseelor și duratei stabilite precum și a obligației de netransmisibilitate.

ART. 15. Permisele de Liberă Trecere gratuite vor fi aprobate numai de către primar numai în următoarele situații:

 • -  solicitantul să fie societate aflată sub autoritatea Consiliului Local Galați (Apă canal, Apaterm, Ecosal, Transurb, Construcții și Reparații, S.P. ADP);

 • -  pe perioada execuției unor lucrări de mare importanță pentru Consiliul Local Galați;

 • -  participă la anumite acțiuni organizate de către Primăria Galați;

 • -  la solicitarea cetățenilor de onoare ai municipiului Galați;

 • -  accesul oficialităților administrației publice locale sau centrale.

ART. 16. Conducătorii auto care vor încălca prevederile prezentului regulament vor fi sancționați contravențional conform HG nr. 85/25.01.2003 privind circulația pe drumurile publice.

Președinte de ședință Eugen Găvan