Hotărârea nr. 207/2006

Transformarea unor spatii cu statut de locuinta in spatii cu alta destinatie

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.207 din 4 07 2006

privind transformarea unor spații cu statut de locuință în spații cu altă destinație

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52 262/6 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

Avînd în vedere prevederile art.64 din Legea privind locuințele nr.114/1996, republicată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă transformarea spațiilor cu statut de locuință în spații cu altă destinație, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr.207/4 07 2006

SPAȚII ÎNCHIRIATE CA SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE CE FIGUREAZĂ CU STATUT DE LOCUINȚĂ

Nr. Crt

Adresă spațiu

Suprafața utilă

Curte

Titular contract de închiriere

Destinația

Nr. și data contractului de închiriere

Nr. inv.

1

Str. N. Holban nr. 1

108,10

20,00

S.C. SIDOYL COMPANY S.A.

Birou

1224/69/11.10.1999

10205

2

Str. N. Holban nr. 1

59,5

17,5

Spatiu liber de contract

10205

3

Str. Traian nr. 8

68,00

59,00

S.C. PRODCOOP O.C. 2

Prestări servicii

47830/7.09.2001

11475

4

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

70,73

BOTEZATU GEORGETA

Bar

51736/28.09.2001

12404

5

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

35,51

S.C. INSTAL TERM PROIECT S.R.L.

Comerț industrial

14146/24.03.2001

12404

6

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

24,30

S.C. GIFAN H.B. S.R.L.

Comerț industrial

294/255/9.06.2000

12404

7

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

64,87

S.C. SAVAMO S.R.L.

Prestări servicii

294/181/13.04.2000

12404

8

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

25,57

S.C. Z & CO S.R.L.

Prestări servicii

294/294/29.11.2000

12404

9

Str. Tecuci nr. 42 -fost str. Traian nr.3

53,30

S.C. RÂNJA S.R.L.

Prestări servicii

49192/18.09.2001

12404

Președinte de ședință

Eugen Găvan

HCL 207.doc