Hotărârea nr. 190/2006

Asocierea dintre Consiliului Local Galati si SC UNION INVESTITII SRL Bucuresti

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.190 din 4 07 2006

privind: asocierea dintre Consiliului Local Galați și SC UNION INVESTIȚII SRL București

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.60 166/27 06 2006

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local Galați și SC UNION Investiții SRL București.

Art. 2- Se aprobă contractul de asociere între Consiliului Local Galați și UNION INVESTIȚII SRL București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.3 - Președintele comisiei de specialitate nr.2, va constitui o comisie formată din trei consilieri locali, care va avea următoarele atribuții:

  • a) identificarea lucrărilor suplimentare care vor fi executate la solicitarea beneficiarului SC UNION INVESTIȚII SRL, în folosul comunități, în vederea realizării obiectivului aprobat prin această hotărâre..

  • b) Evaluarea pe cheltuiala SC UNION INVESTIȚII SRL a costurilor necesare lucrărilor de la punctul a);

  • c) Stabilirea clauzelor și termenilor contractuali pentru realizarea lucrărilor în vederea obținerii avizelor necesare ;

  • d) Îndeplinirea atribuțiunilor prevăzute la pct.a), b) și c), va fi materializată printr-un act semnat de membri comisiei și reprezentantul SC UNION INVESTIȚII SRL.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei