Hotărârea nr. 183/2006

Aprobarea tarifelor pentru abonamentele de transport eliberate de catre operatorii privati care realizeaza serviciul de transport public local de calatori pe traseele secundare din municipiul Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.183 din 4 07 2006

privind aprobarea tarifelor pentru abonamentele de transport eliberate de către operatorii privați care realizează serviciul de transport public local de călători pe traseele secundare din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 57 264/20 06 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.828/2003 pentru aplicarea OG nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă tariful de 42 lei pentru un abonament lunar cu 44 călătorii, eliberat de operatorii de transport - SC RELAJCAR SRL, SC ACJ GLOBE TOUR SRL și SC COMSAMO SRL- care efectuează serviciul de transport public în comun pe traseele secundare din municipiul Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Abonamentele se înregistrează și se gestionează ca documente cu regim special.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei