Hotărârea nr. 179/2006

Validarea mandatului domnului consilier Gabriel Enache

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.179 din 4 07 2006

privind:validarea mandatului domnului consilier Gabriel Enache

Consiliul local al municipiului Galați ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 62 738/4 07 2006;

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal nr.62 440/4 07 2006;

Având în vedere prevederile art. 92, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităților administrației publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 32, alin.3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Gabriel Enache.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 179.doc