Hotărârea nr. 178/2006

Validarea mandatului domnului consilier Gogoncea Gabriel Camel

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.178 din 4 07 2006

privind:validarea mandatului domnului consilier Gogoncea Gabriel Camel

Consiliul local al municipiului Galați ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 62 436/3 07 2006;

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr.41 676/10 05 2006;

Având în vedere prevederile art. 92, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităților administrației publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 32, alin.3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se validează mandatul domnului consilier Gogoncea Gabriel Camel.

Președinte de ședință

Eugen Găvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 178.doc