Hotărârea nr. 164/2006

Aprobarea utilizarii sumei de 10 mii lei din rezerva bugetara a municipiului Galati, pe anul 2006, pentru studiu de fezabilitate "Piata de gros Calea Basarabiei"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.164 din 9 05 2006

privind aprobarea utilizării sumei de 10 mii lei din rezerva bugetară a municipiului Galați, pe anul 2006, pentru studiu de fezabilitate “Piața de gros Calea Basarabiei”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.41 406/9 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.32 din OG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 10 mii lei din rezerva bugetară a municipiului Galați, pe anul 2006, pentru studiu de fezabilitate “Piața de gros Calea Basarabiei”.

Art.2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Georgescu Alexandru Gheorghe Lascăr

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei