Hotărârea nr. 163/2006

Aprobarea deplasarii unor consilieri locali la Intreprinderea INFOCOM din Chisinau, Republica Moldova

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 163 din 9 05 2006

privind: aprobarea deplasării unor consilieri locali la Întreprinderea INFOCOM din Chișinău, Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Parlog Vasile - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.41 404/9 05 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.22/2 02 2006 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă deplasarea în zilele de 29 și 30 mai 2006, la Întreprinderea INFOCOM din Chișinău, Republica Moldova, a următorilor consilieri locali:

  • 1. Avram Răzvan Corneliu

  • 2. Motea Laurențiu

  • 3. Păun Ionuț Cosmin

  • 4. Pârlog Vasile

  • 5. Georgescu Alexandru

  • 6. Gogoașă Leonard

  • 7. Tercu Tincuța

  • 8. Roșca Lucreția

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Georgescu Alexandru Gheorghe Lascăr

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei