Hotărârea nr. 16/2006

Acceptarea donatiei doamnei Anca Tofan - artist plastic

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 16 din 2 02 2006

privind: acceptarea donației doamnei Anca Tofan - artist plastic

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8 484/31 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.59/2005 a Uniunii Artiștilor Plastici din România;

Având în vedere prevederile art. 123, alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se acceptă donația doamnei Anca Tofan - artist plastic, constând într-o pictură în acril pe pânză denumită “MASCA”, cu o valoare de 1 800 lei RON.

Art.2 - Lucrarea se va înregistra în evidențele contabile, respectiv în patrimoniul municipiului Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.3 - Perfectarea actelor de donație este scutită de taxă de timbru în conformitate cu prevederile art.1, alin.2 din OG nr.12/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei