Hotărârea nr. 14/2006

Participarea unor consilieri locali la lucrarile Conferintei Corp 2006, ce se va desfasura la Viena, in perioada 11–18 februarie 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 2 02 2006

privind: participarea unor consilieri locali la lucrările Conferinței Corp 2006, ce se va

desfășura la Viena, în perioada 11 -18 februarie 2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Găvan Eugen - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8370/31.01.2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă participarea următorilor consilieri locali la lucrările

Conferinței Corp 2006:

  • 1. Manoliu Mihai

  • 2. Tercu Tincuța

  • 3. Gogoașă Leonard

  • 4. Pâslaru Florin

  • 5. Podlați Lucian

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

  • 6. Mușat Carmina

  • 7. Roșca Lucreția

ce se va desfășura la Viena, în perioada 11 -18 februarie 2006

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei