Hotărârea nr. 135/2006

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in Galati, UTR 43, intre str. Brailei si str.Saturn, in vederea reabilitarii magazinului din cadrul Complexului Comercial Tiglina I

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.135 din 6 04 2006

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Galați, UTR

43, între str. Brăilei și str.Saturn, în vederea reabilitării magazinului din cadrul Complexului Comercial Tiglina I

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.31 026/6 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată de Ordonanța de Guvern nr. 69/2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Galați, UTR 43, între str. Brăilei și str.Saturn, în vederea reabilitării magazinului din cadrul Complexului Comercial Tiglina I, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Galați, între str. Brăilei și str.Saturn, Complex Tiglina I, beneficiar SC METEX SA, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, completată de Ordonanța de Guvern nr. 69/2004.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei