Hotărârea nr. 131/2006

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, zona Faleza Dunarii, Trecere bac, SC ROLLAND SRL

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.131 din 6 04 2006

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, zona

Faleza Dunării, Trecere bac, SC ROLLAND SRL

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 862/5 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile HCL nr.617/22 12 2005 privind acceptul trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Galați, a terenului în suprafață de 4 570.142 mp, situat în zona Faleza Dunării, Trecere bac - aferent Complexului Comercial denumit “Popasul de la Dunăre”;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, ;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în

Galați, zona Faleza Dunării, Trecere bac, în suprafață de 4 570,142 mp, în vederea extinderii construcției existente, cu regim de înălțime P, pe o durată de 40 ani, conform documentației anexate, SC ROLLAND SRL

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei