Hotărârea nr. 128/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.344/30.10.2001

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 6 04 2006

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.344/3010 2001

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 29 538/3 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I- Se aprobă modificarea și completarea art. 1 al HCL nr.344/3010 2001 care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, cartier Țiglina III, între str. Brăilei și str. Nămoloasa, în suprafață de 2 203 mp, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o durată de 40 ani, cu destinația “Ansamblu Urbanistic - Stadion.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Regimul de înălțime pentru investiția propusă este S+DS+P+M+9.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei