Hotărârea nr. 127/2006

Modificarea si completarea art.V al HCL nr. 585/2005 referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a municipiului Galati, serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Primarului municipiului Galati, cu alin.2 si 3

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 127

din 6 04 2006

privind: modificarea și completarea art.V al HCL nr. 585/2005 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați, cu alin.2 și 3

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 856/27 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 5, alin. 1, 2, 3 și art. 16, lit. a, b și c din Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea art. V din HCL nr. 585/2005, cu alin.2 și 3, care va avea următorul cuprins:

„Art.1 -(2) Se aprobă ca prestarea serviciului de pază pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local să se efectueze fără tarif, pe baza unui plan de pază aprobat conform prevederilor legale.

(3)Pentru celelalte instituții publice tariful minim va fi de 4,5 lei/oră, stabilit conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei