Hotărârea nr. 126/2006

Emiterea si eliberarea autorizatiilor de construire pentru constructiile cu destinatia de locuinte, conditionat de asigurarea prin proiect a elementelor de contorizare si sectionare individuala pentru utilitati(apa rece, apa calda, agent termic, gaz)

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.126 din 6 04 2006

privind: emiterea și eliberarea autorizațiilor de construire pentru construcțiile cu destinația de locuințe, condiționat de asigurarea prin proiect a elementelor de contorizare și secționare individuală pentru utilități(apă rece, apă caldă, agent termic, gaz).

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Vasile Pârlog - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 760/28 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.7, alin.2, art.9, alin.1b, anexa 1, lit.A, pct.2.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 37 din Legea energiei electrice nr.318/2003;

Având în vedere prevederile art.28 din HG nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

Având în vedere prevederile pct.7.16 din Ordinul nr.58/4 02 2004, emis de Ministerul Economiei și Comerțului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit. f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă emiterea și eliberarea autorizațiilor de construire pentru construcțiile cu destinația de locuințe, condiționat de asigurarea prin proiectul de execuție a elementelor de contorizare(măsurare) și secționare individuală, din afara spațiilor de locuit, a utilităților furnizate în sistem centralizat(apă rece și caldă, agent termic, gaz).

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei