Hotărârea nr. 123/2006

Asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente executiei lucrarilor de consolidare la imobilul Balcescu nr.118 si aprobarea modalitatii de recuperare a cotei parte de la coproprietar

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.123 din 6 04 2006

privind asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente execuției lucrărilor de consolidare la imobilul Bălcescu nr.118 și aprobarea modalității de recuperare a cotei parte de la coproprietar.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 392/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1002 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile OG nr.20/1994 privind măsuri de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente;

Având în vedere prevderile art.40, alin.3 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Avînd în vedere prevederile art.38, alin.2, “s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă asigurarea de la bugetul local a fondurilor aferente execuției lucrărilor de consolidare la imobilul Bălcescu nr,118.

Art.2 -Sumele aferente cotei - parti a coproprietarului vor fi recuperate de la aceasta in termen de 25 de ani.

Platile efective vor fi facute de catre Consiliul Local Galati, in calitate de autoritate contractanta direct catre executantul lucrarii, in numele coproprietarului, in baza situatiilor de lucrari confirmate de catre reprezentantii Consiliului Local, in baza contractului de finantare ce va fi incheiat intre coproprietar si Primarul Municipiului Galati. Dupa incheierea contractului de finantare, se va institui ipoteca legala a statului asupra imobilului.

La rambursarea sumei se va calcula o dobanda egala cu rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale, publicata lunar in Monitorul Oficial.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei