Hotărârea nr. 120/2006

Aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local Galati in proprietatea privata a municipiului Galati a terenului in suprafata de 461,1 mp, situat in cartier Tiglina I, str. Saturn

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.120 din 6 04 2006

privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a municipiului Galați și din administrarea Consiliului Local Galați în proprietatea privată a municipiului Galați a terenului în suprafață de 461,1 mp, situat în cartier Țiglina I, str. Saturn

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 442/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” și “g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Galați și din administrarea Consiliului Local Galați în proprietatea privată a municipiului Galați a terenului în suprafață de 461,1 mp, situat în cartier Țiglina I, str. Saturn.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei