Hotărârea nr. 118/2006

Atribuirea in folosinta gratuita pe termen de 10 ani, Universitatii "Dunarea de Jos"- Facultatea de Medicina, a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Eroilor nr.34

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.118 din 6 04 2006

privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 10 ani, Universității „Dunărea de Jos”- Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 022/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.29 068/31 03 2006 a Facultății de Medicină din Galați;

Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile .art.38, alin.2, lit.”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe termen de 10 ani, Universității „Dunărea de Jos”- Facultatea de Medicină, a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Eroilor nr.34, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei