Hotărârea nr. 116/2006

Trecerea din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati in administrarea Consiliului Local Galati a spatiilor situate in Galati, str. Siderurgistilor Vest, bloc 3A, ap.1-20 si cartier Micro 21, bloc E19, ap.1, spatii in care au functionat Gradinitele 11 si 35

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.116 din 6 04 2006

privind trecerea din administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați în administrarea Consiliului Local Galați a spațiilor situate în Galați, str. Siderurgiștilor Vest, bloc 3A, ap.1-20 și cartier Micro 21, bloc E19, ap.1, spații în care au funcționat Grădinițele 11 și 35.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 466/3 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.27 678/28 03 2006 a Inspectoratului Școlar al Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, (actualizata pana la data de 26 martie 2004*);

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați în administrarea Consiliului Local Galați a spațiilor situate în Galați, str. Siderurgiștilor Vest, bloc 3A, ap.1-20 și cartier Micro 21, bloc E19, ap.1, spații în care au funcționat Grădinițele 11 și 35.

Spațiile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei