Hotărârea nr. 115/2006

Modificarea si completarea anexei XVIII a HCL nr.442/2002 privind aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii proprietatea privata a statului aflate in administrarea Consiliului Local Galati, care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Â R E A nr.115

din 6 04 2006

privind: modificarea și completarea anexei XVIII a HCL nr.442/2002 privind aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii proprietatea privată a statului aflate în administrarea Consiliului Local Galați, care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/2002, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 268/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002, privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, (actualizata pana la data de 18 decembrie 2004*);

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „h” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei XVIII a HCL nr.442/2002, cu pct.35 și 36, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Anexa XIII, poz 3 și anexa XII, poz.21 se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I La HCL nr.115/6 04 2006

TABEL NOMINAL PRIVIND SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE

PRESTĂRI SERVICII

Cu statut S.A.D.

Nr.

Crt.

Adresă spațiu

Nr. camere

Suprafață (mp)

Titular contract de închiriere

Destinația

Nr. și data contractului de închiriere

Nr. inv.

Utilă

Curte

35

Str. Morilor nr.

43

3

296,86

330,4

S.C. MIRA

S.R.L.

Miron Aurel

Depozit

294/229/18.04.2000

10955

36

Str. Tecuci nr. 132

9

391,0

S.C. ARGUS

SRL Basalâc Sterică

Depozit

46008/28 08 2001

10840

Președinte de ședință

Cubasa George

HCL 115.doc