Hotărârea nr. 114/2006

Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului a caii de rulare si a retelei de contact pe traseul str. Basarabiei pe tronsonul cuprins între B-dul G. Cosbuc si str. Traian

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.114 din 6 04 2006

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a căii de rulare și a rețelei de contact pe traseul str. Basarabiei pe tronsonul cuprins între B-dul G. Coșbuc și str. Traian.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.20 082/7 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.20 950/9 03 2006, a SC TRANSURB SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a căii de rulare și a rețelei de contact pe traseul str. Basarabiei pe tronsonul cuprins între B-dul G. Coșbuc și str. Traian.

Art.2 - Valoarea patrimoniului public va fi diminuată corespunzător.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei