Hotărârea nr. 112/2006

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a unor mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, aflate in concesiunea SC APA CANAL SA

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 112 din 6 04 2006

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului

Galați, a unor mijloace fixe și mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, aflate în concesiunea SC APA CANAL SA

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.20 082/7 03 2006;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.11 074/8 02 2006 a SC APA CANAL SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor mijloace fixe și mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, aflate în concesiunea SC APA CANAL SA .

Mijloacele fixe sunt individualizate în anexa 1 și mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar sunt individualizate în anexa 2.

Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa nr. 1

la HCL nr.112/6 04 2006

Nr. crt.

Denumire mijloc fix amortizat integral

Nr. inventar

An

P.I.F.

Durata utilizării normată

Durata utilizării consumată

Valoare inventar (lei RON)

1.

Agregat pompe 13 Iunie

412084

1980

8 ani

26 ani

187,30

2.

Agregat pompe 13 Iunie

412085

1980

8 ani

26 ani

187,30

TOTAL

374,60

Președinte de ședință

Cubasa George

Anexa nr. 2

la HCL nr.112/6 04 2006

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe de natura obiectelor de inventar - integral amortizate

P.I.F.

Nr. inventar

Valoare inventar (lei RON)

1.

Conductă apă, str. 7 Noiembrie

1965

211611

67,31

Filești

1.

Aparat clorinare

1990

415186

377,81

2.

Aparat clorinare

1990

415187

377,81

3.

Aparat clorinare

1990

415188

377,81

4.

Aparat clorinare

1990

415189

377,81

5.

Aparat clorinare

1990

415190

377,81

6.

Butoi clor A 8001

1988

913369

99,12

7.

Butoi clor A 8001

1988

913370

99,12

8.

Butoi clor A 8001

1988

913371

99,12

9.

Pompă HEBE

1976

411393

47,74

Uzina 1

1.

Electrocompresor mobil de aer

1972

310437

170,41

2.

Electrocompresor dozatoare tip

PD

1996

315157

203,20

3.

Electrocompresor dozatoare tip

PD

1996

315158

203,20

4.

Electrocompresor dozatoare tip

PD

1996

315159

420,03

5.

Electrocompresor dozatoare tip

PD

1996

315160

420,03

6.

Aparat clorinat apă

1989

413328

118,68

7.

Aparat clorinat apă

1989

413329

118,68

8.

Aparat clorinat apă

1989

413330

118,68

9.

Aparat clorinat apă

1989

413331

118,68

10.

Aparat clorinat apă

1990

415191

371,15

11.

Aparat clorinare

1990

415192

371,15

12.

Aparat clorinare

1990

415193

371,15

TOTAL

5306,50

Președinte de ședință

Cubasa George