Hotărârea nr. 110/2006

Schimbarea destinatiei din spatiu locativ in gradinite pentru unele imobile

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.110 din 6 04 2006

privind schimbarea destinației din spațiu locativ în grădinițe pentru unele imobile

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 934/27 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” și “g” și art.125 din din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației din spațiu locativ în grădinițe pentru imobilele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.110/6 04 2006

GRADINITELE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI GALATI

NR.

CRT.

UNITATE DE INVATAMANT

ADRESA

NR. CAM.

SUPR. (mp)

CONTRACTE DE INCHIRIERE

NR. INV.

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

GRADINITA NR. 26

STR CARNABEL NR. 7

242.42

98.00(curte)

1032/28.10.1988

55442/15.10.2001

10649

2.

GRADINITA NR. 40

STR. CONSTRUCTORILOR BLOC B2 AP.1

5

138.86

4512/290/15.04.1997

54068/09.10.2001

12583

3.

GRADINITA NR. 45

STR. DOMNEASCA NR. 65

14

335.84

452.00(curte)

168/26.08.1991

6190/04.02.2002

11423

4.

GRADINITA NR. 10

I.C. FRIMU BLOC I4-I5 AP.39

6

130.67

942/20.09.1986

58612/29.10.2001

14156

5.

GRADINITA NR. 34

I.C. FRIMU BLOC S13 AP.39

3

77.21

163/26.08.1991

1/17.07.1999

14392

6.

GRADINITA NR. 6

MAZEPA II BLOC E1 AP. 65-66

7

178.12

4512/287/23.04.1997

312974/05.12.2001

14091

7.

GRADINITA NR. 64

MICRO 17 BLOC D8A -PARTER

4

74.70

943/25.09.1986

294/224/30.04.2000

13998

8.

GRADINITA NR. 17

MICRO 17 BLOC I2B AP. 3

5

71.30

55/26.08.1991

54856/11.10.2001

13939

9.

GRADINITA NR. 62

MICRO 20 BLOC A5 -PARTER

5

1353.82

83/11.09.1991

55894/16.10.2001

13169

10.

GRADINITA NR. 13

MICRO 20 BLOC B7 AP.1

4

97.22

149/26.08.1991

52722/03.10.2001

14003

11.

GRADINITA NR. 58

MICRO 20 BLOC C5 AP. 39

4

100.92

120/27.08.1991

52720/03.10.2001

13818

12.

GRADINITA NR. 49

MICRO 21 BLOC D7 -PARTER

7

304.40

532/25.01.1993

54066/09.10.2001

13712

13.

GRADINITA NR. 60

MICRO 39 C BLOC B3 AP.3-22

10

168.26

147/26.08.1991

294/82/26.04.2000

13494

14.

GRADINITA NR. 3

STR. NAE LEONARD BLOC C5A AP 20,21,23

9

239.40

601/20.09.1993

54818/11.10.2001

14328

15.

GRADINITA NR. 2

TIGLINA I, BL I3, PARTER

8

350.90

167/26.08.1991

54006/09.10.2001

11213

16.

GRADINITA NR. 25

STR. T. VLADIMIRESCU NR. 8

5

159.70

87.00(curte)

18334/25.09.1989

485/02.04.1992

10800

Președinte de ședință

Cubasa George

HCL 110.doc