Hotărârea nr. 109/2006

Aprobarea trecerii din folosinta gratuita a Directiei Judetene de Sanatate Publica Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a imobilului situat in Galati, str.Traian nr.387

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.109 din 6 04 2006

privind aprobarea trecerii din folosință gratuită a Direcției Județene de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a imobilului situat în Galați, str. Traian nr.387

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.24 152/20 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.86 332/8 09 2004 a Centrului de Diagnostic și Tratament Galați;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” și “g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din folosința gratuită a Direcției Județene de Sănătate Publică Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a imobilului situat în Galați, str. Traian nr.387.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei