Hotărârea nr. 108/2006

Preluarea cu titlu gratuit de catre Colegiul auto "Traian Vuia" Galati a unor bunuri disponibilizate de Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera a judetului Galati

H O T Ă R Â R E A nr.108 din 6 04 2006

privind preluarea cu titlu gratuit de către Colegiul auto „Traian Vuia” Galați a unor bunuri disponibilizate de Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră a județului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 562/28 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.17 068/27 02 2006 a Colegiului Tehnic “Traian Vuia” Galați;

Având în vedere art.41 ^2 din HG nr.542/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, aprobat prin HG nr.81/2003;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” și “g” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă preluarea cu titlu gratuit de către Colegiul auto „Traian Vuia” Galați a unor bunuri disponibilizate de Inspectoratul Județean al Poliției de frontieră a județului Galați.

Bunurile preluate vor fi utilizate în procesul de învățământ și reparații parc auto propriu și sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.108/6 04 2006

LISTA BUNURILOR DISPONIBILIZATE DE INSPECTORATUL JUDEȚEAN AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ GALAȚI SOLICITATE A FI PRELUATE CU TITLU GRATUIT DE CĂTRE COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” GALAȚI

Extras din adresa nr. 327/23.02.2006

nr.

crt

denumirea bunurilor

unitatea de măsură

cantități

1

autoizotermă R12133

bucăți

1

2

ax cu came „saviem”

bucăți

1

3

cămasa cilindru motor „saviem”

bucăți

6

4

culbutor admisie „saviem”

bucăți

3

5

culbutor evacuare „saviem”

bucăți

1

6

cuzineți biela R 2 „saviem”

set

1

7

segment motor c.n. „saviem”

set

3

8

capac pompă alimentare „saviem”

bucăți

3

9

pompă ulei „ saviem”

bucăți

10

10

furtun flexibil 0 16 mm

bucăți

11

11

cruce cardan „saviem”

bucăți

7

12

carcasă disc presiune „saviem”

bucăți

2

13

pîrghie debreiere „saviem”

bucăți

8

14

burduf planetară „saviem”

bucăți

6

15

burduf protecție „saviem”

bucăți

2

16

bucșă pivot superior „saviem”

bucăți

4

17

bucșă pivot inferior „saviem”

bucăți

4

18

casetă direcție „saviem”

bucăți

2

19

pivot fuzetă „saviem”

bucăți

4

20

segmenți ferodou sup..sp. „saviem”

bucăți

191

21

arbore , flexibil vitezometru „saviem”

bucăți

4

22

chit cuțit ulei

kg

50

23

magnochit

kg

20

Președinte de ședință

Cubasa George