Hotărârea nr. 105/2006

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.9/2.02.2006, privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2006, a proprietarilor blocului C20, sc.II Tiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 105

din 6 04 2006

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.9/2 02 2006, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2006, a proprietarilor blocului C20, sc.II. Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 690/3 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.286, alin.4 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.9/2 02 2006, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2006, a proprietarilor apartamentelor din blocul C20, sc.I,II și III, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.23.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei