Hotărârea nr. 100/2006

Modificarea si completarea art.1 a HCL nr.106/17.03.2005 privind vanzarea prin licitatie publica a unor apartamente de la blocul A4, str. Traian nr. 93

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.100 din 6 04 2006

privind modificarea și completarea art.1 a HCL nr.106/17 03 2005 privind vanzarea prin licitație publică a unor apartamente de la blocul A4, str. Traian nr. 93

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 426/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.126/17 03 2005 cu modificările și completările ulterioare;;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f”și “h”, art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 a HCL nr.106/17 03 2005, care va avea următorul cuprins:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

“Art.1 - Se aprobă vânzarea prin licitație publică a apartamentelor aferente blocului A4, scara 1 și 2, situate în municipiul Galați, str. Traian nr.93, precum și a cotei indivize aferente fiecărui apartament”

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei