Hotărârea nr. 10/2006

Modificarea si completarea art. 6, alin. 1 si alin. 2 din anexa 2 la HCL nr. 298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.10 din 2 02 2006

privind: modificarea și completarea art. 6, alin. 1 și alin. 2 din anexa 2 la HCL nr. 298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 239 603/24 01 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile la HCL nr. 298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art. 6, alin. 1 și alin. 2 din anexa 2 la HCL nr. 298/2002 referitoare la aprobarea taxei de habitat, care va avea următorul cuonținut:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 6 - Sunt exceptate de la plata taxei de habitat următoarele categorii de persoane:

  • -  persoanele încadrate cu grad de invaliditate 1 și 2;

  • -  persoanele cu handicap grad 1 ți 2;

  • -  veteranii de război și văduvele veteranilor de război;

  • -  beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 și anume:

  • a) familiile monoparentale;

  • b) persoanele cu handicap/invaliditate grad III;

  • c) bolnavi cronici;

  • d) persoane inapte de muncă.

  • -  copii orfani care gospodăresc singuri și urmează o formă de învățământ;

  • -  persoanele vârstnice fără susținători legali sau ai căror susținători nu au posibilități financiare;

Aceste categorii de persoane vor beneficia de scutire de la plata taxei speciale de habitat în baza unei cereri care va fi avizată de către Direcția Administrație Publică Locală - Serviciul Public de Asistență Socială.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei