Hotărârea nr. 1/2006

Aprobarea constituirii comisiei de testare profesionala a gardienilor publici, care vor fi angajati in Politia Comunitara Galati.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.1 din 17 01 2006

privind aprobarea constituirii comisiei de testare profesională a gardienilor publici, care

vor fi angajați în Poliția Comunitară Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4 716/17 01 2006;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.13, alin.1 - 5 din HG nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art.6, alin.1 lit. a), b), c), d) și alin.2 din Legea nr.371/2004, privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.1, art.40 alin.4 și 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă constituirea comisiei de testare profesională a gardienilor publici, care vor fi angajați în Poliția Comunitară Galați, în următoarea componență:

Președinte

- Ing. Dumitru Nicolae

- Primarul municipiului Galați

Membru

- C.j. Turcu Costică

- șeful Corpului Gardienilor Publici

Membru

- Malcea Gheorghe

- instructor șef Corpul Gardienilor Publici

Membru

- Tercu Tincuța

- consilier local

Membru

- Teodorescu Alexandru

- consilier local

Membru

- Podlați Lucian

- consilier local

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Secretar - Ing. Daniela Uzuneanu - Șef serviciu management resurse

umane

Art. 2 -Testarea profesională, numirile în funcții publice și încadrarea personalului contractual se fac cu respectarea prevederilor art.13, alin.2 - 5 din HG nr.2 295/2004.

Art.3 - Comisia locală de ordine publică prevăzută la art.VI din HCL 585/2005 , va exercita numai atribuțiunile prevăzute la art.6, alin.1 lit. a), b), c), d) și alin.2 din Legea nr.371/2004, mai puțin cele referitoare la testarea profesională a gardienilor publici.

Art.4 - Art. VI din HCL nr.585/2004 se modifică corespunzător.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Roșca Lucreția

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei