Hotărârea nr. 98/2005

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Cetatuiei nr.5, domnului Nedelcu Gheorghe

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 17 03 2005

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Cetățuiei nr.5, domnului Nedelcu Gheorghe

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 15 146/14 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată în anul 2004, actualizată, coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 2, lit f din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Cetățuiei nr.5, domnului Nedelcu Gheorghe, în suprafață de 450 mp, pentru extinderea spațiului comercial existent, cu regim de înălțime P pe o durată de 49 ani, conform documentației anexate.

Art. 2- Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4—Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I

la HCL nr.98/17 03 2005

privind: prețul de concesiune a unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL105/1999

Galați, str. Cetățuiei nr. 5 - locuință

Vb(1 + N) Dc C Cd

Pc =--------x xCixCd

Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0,5 + 1 + (0,2 + 0,3) +2+1 + 0,5 = 6,5

245(1 + 6,5) 49

Pc =---\5    x — x(31,05X410,8%)X1 = 9.200 lei/mp/an

d         d \J

Președinte de ședință Benone Pușcă