Hotărârea nr. 96/2005

Acceptul trecerii din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati a imobilului situat in Galati, str. Basarabiei nr.5-7

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 96

din 17 03 2005

privind acceptul trecerii din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a imobilului situat în Galați, str. Basarabiei nr.5 - 7

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 15 632/15 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia:

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se acceptă trecerea din administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a imobilului situat în Galați, str. Basarabiei nr.5, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați în vederea promovării unei hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 96.doc