Hotărârea nr. 95/2005

Imputernicirea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public de catre Consiliului Local al municipiului Galati sa organizeze impreuna cu Interbox Club Quebec, Gala Internationala de Box Profesionist

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 95 din 17 03 2005

privind: împuternicirea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” de către Consiliului Local al municipiului Galați să organizeze împreună cu “Interbox Club Quebec”, Gala Internațională de Box Profesionist

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 326/15 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” și ”p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Consiliul Local al municipiului Galați împuternicește Serviciul Public--------

-----------------“Administrarea Domeniului Public” să organizeze împreună cu “Interbox Club Quebec” , Gala Internațională de Box Profesionist programată să se desfășoare la data de 21 04 2005, în municipiul Galați.

Gala se va desfășura în incinta Patinoarului Galați.

Art.2 - Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” va prezenta spre aprobare programul și condițiile de desfășurare a galei, cheltuielile și modalitățile de desfășurare a acestora până la ședința din luna aprilie 2005 a Consiliului local Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.3 - Primarul municipiului Galați și directorul Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei