Hotărârea nr. 93/2005

Incheierea conventiei intre Consiliului Local al municipiului Galati si Biserica Cuvioasa Parascheva pentru asigurarea de servicii de asistenta sociala prin Cantina Cuvioasa Parascheva

H O T Ă R Â R E A nr.93 din 17 03 2005

privind: încheierea convenției între Consiliului Local al municipiului Galați și Biserica "Cuvioasa Parascheva” pentru asigurarea de servicii de asistență socială prin Cantina “Cuvioasa Parascheva”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 660/22 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.12 din OG nr.68/2003 privind serviciile sociale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”s " și "x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea convenției între Consiliului Local al municipiului Galați și Biserica "Cuvioasa Parascheva”, pentru asigurarea de servicii de asistență socială prin Cantina "Cuvioasa Parascheva, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Benone Pușcă

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.93/17 03 2005

CONVENTIE DE PARTENERIAT Nr. ________/__________2005

Pentru asigurarea serviciilor de asistență socială prin Cantina "Cuvioasa Parascheva”

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Consiliul local al municipiului Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent 24590220, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentant prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

 • 1.2. BISERICA "CUVIOASA PARASCHEVA”, situata in Galati, b-dul Dunărea nr. 20,

avand cont nr. ________ deschis la ____________ Galati, cod fiscal _________

reprezentata prin Preot paroh Ioan Gologan.

Art. 2 - OBIECTUL CONVENTIEI

 • 2.1. Conventia se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați

nr. ____/_____2005 privind alocarea de fonduri bisericii „Cuvioasa Parascheva”, a OG

nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, OG nr.68/2003 privind serviciile sociale si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

 • 2.2. Obiectul conventiei consta in alocarea de catre Consiliul Local Galati a sumei de 200.000.000 lei din capitolul de cheltuiala 59.02.20 bisericii „Cuvioasa Parascheva” in vederea finalizării lucrarilor de igienizare și amenajări interioare în cadrul Cantinei parohiale „Cuvioasa Parascheva”, pentru acordarea serviciilor de asistență socială constând în servirea unei mese calde zilnic persoanelor identificate ca fiind în situație de risc social.

Plata sumelor alocate se va face în tranșe. Biserica „Cuvioasa Parascheva”, se obligă să prezinte decontul pentru fiecare plată efectuată în termen de 30 de zile de la data efectuării plății, constând în documente justificative:

 •  Situatii de lucrari intocmite de catre executantul lucrarii de igienizare și amenajări interioare. Acestea vor fi confirmate de catre Directia tehnica din cadrul Primariei Municipiului Galati;

 •  Copii de pe facturi, ordine de plata, etc.

Art. 3 - DURATA CONVENTIEI

Prezenta conventie este valabila pana la data de 31.12.2005.

Art. 4 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • I. Drepturile și obligațiile bisericii „Cuvioasa Parascheva”:

 • 1. Acordarea de către biserica „Cuvioasa Parascheva” a următoarelor servicii de asistență socială:

 •   Masă caldă zilnic, pentru persoane identificate ca fiind în situație de risc social (familii fără venituri, șomeri, persoane cu handicap, persoane vârstnice), prin intermediul personalului și a resurselor proprii;

 •    Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale ;

 •    Consilierea și informarea asupra situațiilor de risc, precum și a drepturilor sociale ale persoanelor asistate ;

 • 2. Sumele alocate de Consiliul Local al municipiului Galați vor fi întrebuințate la decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului.

 • 3. Utilizarea sumelor alocate în exclusivitate pentru lucrările de igienizare și amenajări interioare;

 • II. Drepturile și obligațiile Consiliului Local :

 • 1. Consiliul Local al municipiului Galați se obligă să susțină financiar cu suma de 200.000.000 lei executia lucrarilor de igienizare și amenajări interioare a cantinei “Cuvioasa Parascheva”;

 • 2. Consiliul Local al municipiului Galați va vira sumele stabilite în contul bisericii „Cuvioasa Parascheva” la art. 1.2., pe baza documentelor justificative;

 • 3. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea sumelor alocate.

Art. 5 - Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere : - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

- în cazul în care nu se realizeaza

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. În urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • e. Imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Consiliul Local al municipiului Galați;

Art. 6 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 6.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezenta convenție sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 7 - FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentei convenții, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiilor ce decurg din această convenție.

 • 7.2. În caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. Încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 8 - CLAUZE SPECIALE

 • 8.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 8.2. Prevederile prezentei convenții nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 8.3. Modul de gestionare a sumelor alocate de Consiliul Local al municipiului Galați către biserica, va fi controlat de către Directia Economica, și de către Directia Tehnica din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Art. 9 - DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentei convenții, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 10.2. Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de _____________, în

2(două) exemplare de valoare juridică egală.

CONSILIUL LOCAL AL

EPISCOPIA DUNARII DE JOS


MUNICIPIULUI GALAȚI

PRIMAR Ing. Dumitru Nicolae


BISERICA „Cuvioasa Parascheva” Pr. Ioan Gologan

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic C.J. Mirela Roman

Președinte de ședință Benone Pușcă