Hotărârea nr. 90/2005

Modificarea si completarea HCL nr.210/2004 referitoare la stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate in folosinta unor contribuabili, fara contract de inchiriere/concesiune, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura si silvicultura, modificata si completata prin HCL nr.24/2004

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 90 din 17 03 2005

privind modificarea și completarea HCL nr.210/2004 referitoare la stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate în folosința unor contribuabili, fără contract de închiriere/concesiune, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură și silvicultură, modificată și completată prin HCL nr.24/2004

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.18 782/22 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2,lit. “f”, ”h” “g” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 În anul fiscal 2005, contribuabilii care au în folosință terenuri proprietatea municipiului Galați vor datora pentru aceste terenuri o chirie lunară în sumă de 45.730 lei/mp, indiferent de categoria de folosință sau de zona unde se află situat terenul.

Art.2 Contribuabilii prevăzuți la art.1 sunt obligați ca până la data de 31.12.2005 să clarifice situația juridică a terenurilor în folosință. Pentru contribuabilii care nu au obținut până la această dată certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în folosință sau nu au concesionat ori cumpărat terenuri respective, după caz, acestea vor fi scoase la vânzare în condițiile legii.

Art.3 - Plata chiriei se va face trimestrial la termenele prevăzute pentru plata impozitelor și taxelor locale, cu excepția primului termen de plată care este 15 06 2005.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Benone Pușcă

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 90.doc