Hotărârea nr. 9/2005

Trecerea terenului in suprafata de 25 ha, proprietatea publica a municipiului Galati, din administrarea Regiei Autonome -Administratia Zonei Libere Galati- in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 9

din 13 01 2005

privind: trecerea terenului în suprafață de 25 ha, proprietatea publică a municipiului Galați, din administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 660/11 01 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 25 ha, proprietatea publică a municipiului Galați, din administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 9.doc