Hotărârea nr. 88/2005

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 88 din 17 03 2005

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 534/1 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OUG 79/2001, privind întărirea disciplinei economico -financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, pe anul 2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 88.doc