Hotărârea nr. 87/2005

Aprobarea organigramei si statului de functii, a perioadei de sezon si a programului de functioare pentru Serviciul Public Administrarea Domeniului Public Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.87 din 17 03 2005

privind aprobarea organigramei și statului de funcții, a perioadei de sezon și a programului de funcțioarepentru Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 806/15 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public” Galați, prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă perioada de sezon:

Zone Verzi Lac Vănători Plaja Dunărea Patinoar

01 aprilie - 20 decembrie

15 aprilie - 15 septembrie

15 mai - 15 septembrie

  • - gheață - 15 octombrie - 15 aprilie

  • - role - 15 aprilie - 15 octombrie

Art.3 - Se aprobă programul de funcționare în perioada de sezon :

Lac Vânători Plaja Dunărea

700 - 1900

700 - 1900

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4- Priarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei