Hotărârea nr. 82/2005

Infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a municipiului Galati, serviciu public de interes local, cu personlitate juridica, in subordinea Primarului municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 82

din 17 03 2005

privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personlitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.27 322/15 03 2005 ;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Având în vedere prevederile Codului muncii aprobat prin Legea nr.53/2003;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personlitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați.

Art.2 - Se aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Comunitare Galați, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei