Hotărârea nr. 8/2005

Modificarea HCL nr.125/2003 referitoare la trecerea din patrimoniul SC COMPANIA DE IMBUTELIERE COCA-COLA S.A. in patrimoniul public al municipiului Galati, a colectorului de canalizare amplasat pe str. Prelungirea Brailei pana la limita de proprietate a SC Compania de Imbuteliere COCA-COLA S.A. Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 8

din 13 01 2005

privind modificarea HCL nr.125/2003 referitoare la trecerea din patrimoniul SC COMPANIA DE ÎMBUTELIERE COCA - COLA SA. în patrimoniul public al municipiului Galați, a colectorului de canalizare amplasat pe str. Prelungirea Brăilei până la limita de proprietate a SC Compania de Îmbuteliere COCA - COLA SA. Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32/3 01 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere actul de dezmembrare și de vânzare - cumpărare autentificat la Biroul notarului public Florea Urs sub nr.2345/15 11 2004, încheiat între Primăria municipuiului Galați și SC COMPANIA DE ÎMBUTELIERE COCA COLA SA;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modifixcarea și completarea art.1 din HCL nr.125/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă trecerea din patrimoniul SC COMPANIA DE ÎMBUTELIERE COCA - COLA S.A. în patrimoniul public al municipiului Galați, fără plată, a colectorului de canalizare amplasat str. Prelungirea Brăilei”.

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 8.doc